Outsourcing 4.0

Outsourcing

Outsourcing 4.0

Nowy wymiar Outsourcingu

Załadunek i rozładunek towarów

 

W ramach świadczenia usługi organizujemy rozładunek oraz załadunek towarów. Przyjęte towary dostarczane są na odpowiednie lokalizacje w magazynie, którego obsługa również znajduje się w zakresie naszych kompetencji.

Pakowanie / przepakowywanie / foliowanie

 

Nasi pracownicy zajmują się przygotowaniem towarów do transportu lub wysyłki. Transport przygotowywany jest zgodnie z zaleceniami klienta. Dbamy również o to, by sposób przygotowania przesyłki był zgodny z zaplanowanym dla niego rodzajem transportu.

Kontrola jakości

 

Jednym z zadań, jakie systematycznie wykonujemy dla naszych klientów jest kontrola jakości. Obejmuje ona zarówno wybiórcze sprawdzanie poprawności kompletowanych zamówień, jak również jakości produkowanych towarów.

Prace manualne

 

Często w ramach kontraktów zobowiązujemy się do wykonywania precyzyjnych prac manualnych. Najczęściej polegają one na wykonywaniu podzespołów lub elementów urządzeń lub pojazdów.

Banderolowanie / etykietowanie

 

Obsługując wysyłkę lub przygotowując towary do transportu dbamy o ich prawidłowe oznakowanie. Wszystkie czynności w tym zakresie wykonujemy zgodnie z zaleceniami oraz systemami magazynowymi klienta

Montaż

 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnego typu prac montażowych. Nasi pracownicy zostają przeszkoleni dokładnie w kierunku obsługi linii montażowych znajdujących się na terenie zakładu klienta.

Kompletacja

 

Zajmujemy się przygotowaniem do transportu nie tylko dużych partii towaru, ale także mniejszych wysyłek. Kompletacja związana jest w tym wypadku z dostawami do odbiorców indywidualnych oraz mniejszych przedsiębiorstw.

Obsługa urządzeń i linii produkcyjnych

 

Podejmując się świadczenia usług polegających na obsłudze specjalistycznego sprzętu, bardzo często przejmujemy pracowników naszego klienta. W ten sposób bardzo szybko zyskujemy zespół doświadczonych osób mogących podjąć pracę na linii produkcyjnej bez konieczności przestojów przeznaczonych na szkolenia.

Prace porządkowe

 

Pracując w przestrzeniach magazynowych oraz produkcyjnych zdajemy sobie sprawę z tego, jaki wpływ na jakość świadczonych usług ma utrzymanie porządku. Dlatego oprócz naszych podstawowych zadań, dbamy także o utrzymanie porządku oraz gospodarkę odpadami.

Prace serwisowe

 

Naszym klientom rekomendujemy korzystanie z naszego parku maszyn. Posiadamy szeroki wybór pojazdów transportu bliskiego oraz maszyn specjalistycznych, a nasze punkty serwisowe znajdują się na terenie całego kraju.

Pomiarowanie

 

Obsługując procesy klienta staramy się działać w sposób kompleksowy. Dlatego też jesteśmy w stanie służyć pomocą w organizacji pracy w obszarze laboratoriów kontrolujących jakość wytwarzanych wyrobów.

Transferowanie półproduktów i produktu gotowego

 

W ramach usługi transportu wewnętrznego zajmujemy się transferem towarów pomiędzy liniami produkcyjnymi a magazynami. Nasz zespół operatorów umiejętnie koordynuje dostawy surowców oraz odbiór produktu gotowego z linii produkcyjnych.

Magazynowanie

 

Nasze doświadczenie pozwala nam na systemowe podejście do prowadzenia gospodarki magazynowej. Zarządzamy magazynami o różnej powierzchni oraz o różnym stopniu automatyzacji realizowanych procesów.

Pracownicy umysłowi

 

Opiekę nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych przez nas zadań sprawuje zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów. Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych i dbamy o to, by nieustanie rozwijać się i dzielić wiedzą.

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura

Kontakt bezpośredni

Tomasz Kur
Dyrektor Działu Obsługi Klienta,
tel. 691 480 045, t.kur@seito.pl


  Polityka prywatności Seito Polska

  New dimension of outsourcing

  Loading and unloading of goods

   

  As part of the service, we organize the unloading and loading of the goods. Received goods are delivered to appropriate locations in the warehouse

  Packing/Repacking/foiling

   

  Our employees take care of the preparation of goods for transport or dispatch. Transport is prepared according to the customer’s instructions. We also make sure that the preparation of the shipment is consistent with the type of transport planned for it.

  Quality control

   

  One of the tasks we perform for our clients is Quality Control. It comprises both random checking of the correctness of completed orders as well as the quality of manufactured goods.

  Manual work

   

  We are often contracted to carry out precise manual work such as making components or sub-assemblies of equipment or vehicles.

  Labelling

   

  When handling the shipment or preparing the goods for transport, we ensure their proper labelling. All activities in this area are performed in accordance with the recommendations and warehouse systems of the customer.

  Assembly

   

  We are experienced in handling various types of assembly work. Our employees are trained precisely to operate the assembly lines located on the client’s premises.

  Picking

   

  We prepare not only large loads, but also smaller consignments for transport. Picking in this case is related to deliveries to individual customers and smaller businesses.

  Operation of machines and production lines

   

  When we take on services involving the operation of specialized equipment, we very often take over our customer’s employees. In this way, we very quickly gain a team of experienced people who can work on the production line without the need for downtime for training.

  Clean-up work

   

  Working in warehousing and production areas, we are aware of the impact that tidiness has on the quality of provided services. Therefore, in addition to our basic tasks, we also take care of tidiness and waste management.

  Service work

   

  We recommend that our customers make use of our machinery park. We have a wide range of material handling vehicles and specialized machinery and our service points are located throughout the country.

  Measuring

   

  When providing services for our clients, we strive to act in a comprehensive manner. Therefore, we are able to assist in the organization of work in the area of laboratories controlling the quality of manufactured products.

  Transfer of semi-finished and finished products

   

  As part of the internal transport service, we handle the transfer of goods between production lines and warehouses. Our team of operators skilfully coordinates the supply of raw materials and the receipt of finished products from the production lines.

  Warehousing

   

  Our experience allows us to adopt a systematic approach to warehouse management. We manage warehouses of various sizes and with varying degrees of automation of the implemented processes.

  White-collar workers

   

  We are supervised by a team of highly qualified specialists. We work in interdisciplinary teams and ensure that we constantly develop and share our knowledge.

  Contact us

  Contact to the office


   Seito Polska Privacy Policy